تعریف خلاصه گردشگری سلامت چیست؟

تعریف خلاصه گردشگری سلامت چیست؟

هر نوع سفری که منجر به بهبود سلامت خود یا افراد خانواده تان شود را توریسم یا گردشگری سلامت می نامیم