شهرهای ارائه دهنده توریسم درمانی در ایران کدام ها هستند؟

شهرهای ارائه دهنده توریسم درمانی در ایران کدام ها هستند؟

بطور کلی سایر شهرهای بزرگ ایران قادر به پاسخگویی نیازهای توریسم درمانی هستند، اما می توان از شهر هایی همچون تهران، مشهد، شیراز، یزد، همدان، اهواز، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، شهرهای اصلی شمال ایران و ... بعنوان شاخص نام برد