پیشگامان عرصه گردشگری سلامت در ایران؟

پیشگامان عرصه گردشگری سلامت در ایران؟

ما همواره افتخار می کنیم که نخستین شرکت رسمی ارائه دهنده خدمات توسعه گردشگری سلامت در ایران بوده و هستیم