بیمه خدمات درمانی

شرکت های بیمه بعنوان آخرین گزینه خدمات گردشگری سلامت وارد این صنعت شده اند. تحقیقات در حوزه گردشگری سلامت نشان می دهد که بیماران استفاده از خدمات درمانی شرکت های را ترجیح میدهند که توسط کارگزاران بیمه گارانتی شده اند.
بیمه مسافرتی برای بیماران بین المللی که به دنبال خدمات درمانی هستند پوششی فراهم می کند و متعهد می شود که از بروز مشکلات پزشکی حمایت کند.
معمولا برنامه های درمانی بیمه ها شامل درمان پزشکی بیمار در خارج از کشورش نمیشود بلکه هر گونه عوارض ناشی از درمان را تحت پوشش قرار می دهد.
گردشگری سلامت و بیمه های مرتبط با آنها نتیجه جهانی شدن خدمات درمانی است.
بیمه خدمات درمانی برای اشخاص حقیقی، کارفرمایان و افرادی که واجد شرایط درمان در خارج از کشور هستند و به وسیله شرکت های تورهای خدمات درمانی مسافرتی پوشش داده می شوند، می باشند. هر بیمار واجد شرایط خدمات درمانی که شامل لیست خدمات درمان های پیچیده میشود نیز باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

 

مزایای پوشش بیمه خدمات درمانی:

  • حفاظت از سرمایه مالی بیمار در صورت ناتوانی فرد برای شروع روند درمان
  • ارائه پوشش بیمه ای برای شرایط حاد ویا آسیب های غیرقابل پیش بینی که ممکن است در طول سفر برای بیمار اتفاق بیفتد.
  • هر گونه عوارض زود هنگام ناشی از خدمات درمانی انجام شده پس از بازگشت بیمار به خانه نیز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.